وبلاگ سرگرمی و دانلود
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام خدمت دوستان گلم امیدوارم از سایت من خوشتان بیاد هدف ما جلب رضایت شماست پس با هر گونه نظری موافقیم

مدیر وبلاگ : milad sarvmand
نویسندگان
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻔﺸﺎﺷﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ
ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻮپﻪ ﺍﯾﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺍﻭﺳﮑﻞ ﮐﻨﻦ ﻣﯿﺮﯾﻨﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﻭ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺮﯾﻨﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﻭ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ
ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻣﯿﺸﻦ
ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﻪ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺭﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﺷﺪﻩ
ﻋﺮﺍﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...... ﺁﻣﺮﯼﮐﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ......... ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ............
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮﯾﻨﯿﻦ ﺗـﻮﻭ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ......... ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺎﺷﻢ ﻣﯿﺪﻡ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻦ

*****************************************
امتحان گواهینامه داشتم افسر پرسید دور زدن کجاها ممنوعه ??
گفتم تو رفاقت !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خندید و گفت :
بیا برو پایین ببینم فک کردی اینجا فیسبوکه :| :)) 
کصافطططط دیوصصصص گول نخوردبقیه ادامه مطلب...
شما هم وقتی میشینین رو چَمن پارک , بز درونتون فعال میشه چمنارو میکَنین یا من فقط این طوریم؟ =)))))
لامصب خیلی حس خوبی داره خخخخخ

**********************************
من در عجبم!!
چرا چراغ پروفایل بعضیا نمیسوزه؟

*******************************************
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﺮﻩ ﻗﻨﺎﺩﻱ، ﻣﻴﮕﻪ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻴﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ
ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ !
ﻳﺎﺭﻭ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﺨﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﺎﺩ، ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ: ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ، ﻛﻴﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﺑﺎﺯ ﻗﻨﺎﺩﻩ ﻣﻴﮕﻪ: ﻧﺨﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ . ﺧﻼﺻﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻍ ﻛﻴﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻭ ﻗﻨﺎﺩﻩ ﻫﻢ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﺪﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ . ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻨﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﺎﻳﺲ ... ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻳﻚ ﻛﻴﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﺍﺵ
ﺑﭙﺰﻳﻢ، ﻳﻚ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪﺍﯼ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻗﻨﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ - ﺟﻤﻌﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻩ
ﻳﻚ ﻛﻴﻚ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻴﻜﻨﻪ .
ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﺎﺩ، ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ، ﻛﻴﻚ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ !
ﻳﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻌﻠﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﺧﻮﺑﺸﻢ
ﺩﺍﺭﻳﻢ!
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﮕﻪ : ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺩﺳﺘﺖ، 500 ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪﯼ
ﺑﻴﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻩ !

***********************************
میدونید چرا تشک رو قبل از دوختن

با چوب اینقدررررررررررر میزنن ؟؟؟؟؟؟

چون بعدا هر چی دید صداش در نیاد...


*********************************
اینقدر که دختر پسرا همدیگه رو امتحان میکنن خدا بنده هاشو امتحان نمیکنه!
والا :|
نوع مطلب : استاتوس باحال و طنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
milad sarvmand
پنجشنبه 7 شهریور 1392
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
فال حافظ
  امکانات جانبی
  .
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای وبلاگ سرگرمی و دانلود محفوظ است

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات